Vedtægter​

1. Navn

Klubbens navn er: Skovspætterne.

2. Formål

Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesser i forbindelse med golfspil og det dermed forbundne sociale samvær.

Endvidere at medvirke til at golfspillet afvikles i overensstemmelse med gældende regler samt Mariagerfjord Golfklubs vedtægter.

Skovspætterne arrangerer turneringer eksternt og internt samt socialt samvær.

3. Medlemskab

Som medlem kan optages medlemmer af Mariagerfjord Golfklub – herrer fra og med 18 år og som har banetilladelse.

Skovspætternes bestyrelse kan under særlige omstændigheder dispensere herfra, ligesom bestyrelsen fastsætter en begrænsning af antal medlemmer.

Såfremt man ønsker at udmelde sig af Skovspætterne, skal dette ske skriftligt til klubbens bestyrelse

.

4. Generalforsamlingen

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned.

Indkaldelse sker ved opsættelse af dagsorden på Skovspætternes opslagstavle mindst 2 uger før generalforsamlingen samt udsendelse via elektroniske medier.

Generalforsamlingen afholdes efter følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretning

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

4. Fastsættelse af kontingent til godkendelse

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg til bestyrelse

7. Valg af suppleant

8. Valg af revisor

9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset hvor mange medlemmer, der er mødt.

Afstemning foretages ved håndsoprækning og ved simpelt flertal. Hvis 1/3 af de fremmødte medlemmer eller bestyrelsen for Skovspætterne skulle fremsætte ønske herom, skal afstemningen foretages skriftligt.

Det er ikke muligt at stemme ved fuldmagt.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med 14 dages varsel, hvis 1/3 af Skovspætternes medlemmer eller bestyrelsen for klubben skulle fremsætte ønsker herom.

5. Bestyrelsen

Generalforsamlingen vælger ved simpelt flertal en bestyrelse på 5 medlemmer, bestående af en formand, en kasserer samt 3 bestyrelsesmedlemmer.

Alle valg til Skovspætternes bestyrelse er for 2 år ad gangen. På ulige årstal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer. På lige årstal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer.

Skovspætternes bestyrelse konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøder på formandens foranledning, eller når mindst to bestyrelsesmedlemmer finder anledning dertil.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved mindst 3 medlemmers tilstedeværelse. Forslag vedtages ved stemmemajoritet.

6. Regnskabet

Regnskabsåret følger kalenderåret, og kontingent forfalder til betaling i marts måned.

Et medlem, der ikke har betalt sit kontingent, er udelukket fra at deltage i Skovspætternes spil og arrangementer.

Skovspætternes midler skal anbringes i anerkendt pengeinstitut valgt at bestyrelsen.

Skovspætterne tegnes økonomisk af formanden/kassereren, der er bemyndiget til at udstede fuldmagt til øvrige bestyrelsesmedlemmer.

7. Vedtægtsændring

Ændring af klubbens vedtægter kan kun finde sted, når 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen stemmer herfor.

8. Opløsning

Skovspætternes eventuelle ophævelse kan stilles under afstemning ved en generalforsamling, og for forslagets vedtagelse kræves samme betingelse som for ændring af klubbens vedtægter.

Ved Skovspætternes ophævelse skal klubbens værdier og øvrige materiale overgå til Mariagerfjord Golfklub.

Således vedtaget på generalforsamling, februar 2011.​