MARIAGERFJORD GOLFCENTER​​

Vedtægter​

§1​

Klubbens navn er Mariagerfjord Golfklub.

Klubbens hjemsted er Mariagerfjord Kommune.​​

§2​

Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til golfsporten.​​

§3​

Klubben lejer sig ind på golfbanen hos Mariagerfjord Golf A/S, står for golfbanens vedligeholdelse og organiserer de idrætslige aktiviteter, således at klubbens medlemmer kan udøve golfspillet under de bedst mulige forhold.​

Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union.​

§4​

Kun aktive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på banen. Kun personer kan optages som medlem.​

Som udgangspunkt er klubben åben for alle, og indmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen, som af kapacitetshensyn periodevis kan begrænse tilgangen af medlemmer og oprette en tidsprioriteret venteliste.​

Bestyrelsen fastsætter nærmere betingelserne, herunder administrationsgebyr for optagelse på venteliste samt ændring af medlemsstatus.​

Der kan forud for medlemsoptagelse etableres prøvemedlemskab over en kortere periode efter nærmere, af bestyrelsen, fastsatte regler.​

§5​

Indskud og kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling. Bestyrelsen er bemyndiget til at forhøje kontigent med op til 5% per år.​

Kontingent omfatter følgende medlemskategorier:​

Aktive børn (Til og med det kalenderår, man fylder 11 år)

Aktive juniorer (Til og med det kalenderår, man fylder 18 år)

Aktive ynglinge (Til og med det kalenderår, man fylder 25 år)

Aktive voksne (Til og med det kalenderår, man fylder 65 år)

Aktive pensionister (over 65 år)

Aktive hverdagsmedlemmer

Passive medlemmer

Langdistancemedlemmer

Flexmedlemmer​

Kun de aktive medlemskategorier (1, 2, 3, 4, 5, 6 og 9) modtager DGU’s medlemskort.​

Bestyrelsen er bemyndiget til at indføre flere eller færre medlemskategorier.​

Kontingentet betales halvårligt forud.​

Et nyt medlemskab af klubben er bindende for et fuldt kalenderår. Bestyrelsen kan herefter efter ansøgning bevillige passivt medlemskab.​

​§6​

Udmeldelse af klubben kan ske efter bindingsperioden og skal sendes skriftligt til bestyrelsen med mindst 8 ugers varsel til den 30.6 eller den 31.12. Gælder ligeledes ved ændring af medlemskab fra aktiv til passiv og flexmedlem (§5, kategori 3, 4, 5, 6 til kategori 7. eller 9.) Kontingentrestance udover 3 måneder medfører eksklusion, medmindre bestyrelsen finder rimeligt grundlag til at dispensere herfra. Genoptagelse af medlemskab kan først ske, når restancen er betalt for den ekskluderede.​

​​

§7​

Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.​

Ordinær generalforsamling afholdes i hjemkommunen hvert år inden udgangen af marts måned. Indkaldelse skal ske skriftligt eller ved annoncering i lokale dagblade, ved opslag i klubhuset eller elektronisk med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.​

Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen uden for bestyrelsen valgt dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning.​

Stemmeberettigede er kun aktive medlemmer, som ifølge dansk lov er personligt myndige, med hver en stemme. Ikke myndige aktive medlemmer yder demokratisk indflydelse på foreningen gennem juniorudvalget, hvor disse medlemmers behov og ønsker skal være repræsenteret.​

Der kan stemmes ved fuldmagt, dog max. 1 fuldmagt pr. fremmødt medlem.​

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver dog, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor.​

På ethvert stemmeberettiget medlems forlangende skal der afholdes skriftlig afstemning. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor skal der i tilfælde af kampvalg anvendes skriftlig afstemning efter følgende afstemningsmetode:​

Der stemmes om samtlige ledige poster på en gang. Hvert stemmeberettiget medlem kan stemme på højst det antal kandidater, der skal vælges og kun med én stemme på hver kandidat.

Ved stemmelighed skal omvalg straks afholdes efter samme regler mellem kandidaterne med lige stemmetal, såfremt der stadigt er ubesatte poster.​

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/4 af de stemme- berettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet.​

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter begæringens modtagelse, og indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel på samme måde som indkaldelse til ordinær generalforsamling.​

Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, som underskrives af dirigenten.​

§8​

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:​

Valg af dirigent.

Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter og indskud.

Forslag fra bestyrelsen.

Forslag fra medlemmerne.

Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Valg af revisor og revisorsuppleant.

Eventuelt​

Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 4 uger før afholdelse af generalforsamlingen.

​​

Forslag fra medlemmerne og fra bestyrelsen skal omtales i indkaldelsen til generalforsamlingen.​

§9​

Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer plus 0-3 suppleanter, som vælges for 2 år ad gangen, idet 2 henholdsvis 3 medlemmer af bestyrelsen afgår i lige år, medens 3 henholdsvis 4 medlemmer af bestyrelsen afgår i ulige år. Genvalg kan finde sted. Valgbar til bestyrelsen er ethvert stemmeberettiget medlem. I tilfælde af vakance i bestyrelsen supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling.​

§10​

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, honorær sekretær og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden.​

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.​

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.​

§11​

Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og træffer med bindende virkning beslutning i klubbens anliggender.​

Klubben tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem.​

Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale og meddele specialfuldmagter.​

Optagelse af større lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver godkendelse af en generalforsamling.​

For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgåede forpligtelser hæfter alene klubbens formue.​

§12​

Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsens eller generalforsamlingens opfattelse er behov for. Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgaver og kompetence samt giver retningslinjer for udvalgsarbejde.​​

Bestyrelsen udpeger udvalgsformændene. Bestyrelsen skal godkende udvalgenes øvrige medlemmer.​

§13​

Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.​

Det tilstræbes, at der udsendes regnskab inden den ordinære generalforsamling.​

§14​

Klubben respekterer de af Dansk Golf Union og Danmarks Idrætsforbund fastlagte betingelser for medlemskab.​

Klubben respekterer DGU’s regler for DGU – og Nordisk Introduktionskort.​

For golfspillet i klubben gælder de af The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews fastsatte regler, samt de af bestyrelsen med Dansk Golf Unions godkendelse fastsatte Lokale Regler.​

Fastsættelse af medlemmernes handicap skal ske i henhold til Dansk Golf Unions handicapsystem, og tildeling af handicapslag i handicapturneringer og -matcher sker i henhold til det af DGU fastsatte slopesystem.​

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til spillets afvikling og ordenens opretholdelse inden for klubbens område. Overtrædelse af disse bestemmelser kan af bestyrelsen straffes med karantæne eller i gentagne eller grove tilfælde med udelukkelse (eksklusion) fra klubben.​

Bestyrelsens afgørelse herom kan af medlemmet indbringes for Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalg.​

Afgørelse om eksklusion kan medlemmet endvidere kræve forelagt en generalforsamling. Indbringelse for generalforsamling har dog ikke opsættende virkning.​

§15​

Til beslutning om klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.​

Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen skriftligt med mindst 8 dages varsel indkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter den første generalforsamling.​

Forslaget kan her vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, uanset disses antal. I tilfælde af klubbens opløsning, vedtaget som beskrevet, træffer generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsningen, herunder afviklingen af klubbens formueforhold.​

Eventuelt overskud ved afviklingen tilfalder Mariagerfjord Kommune og skal anvendes til almennyttige formål, hovedsageligt frivilligt ungdomsarbejde i kommunen.​

​Således vedtaget på den ordinære generalforsamling 14. marts 2023.​

Dirigent: Thomas Rise Pedersen​​​

Har du spørgsmål eller
​ønsker du at høre nærmere?

Find vores kontaktoplysninger herunder.

Mariagerfjord Golfklub

Mariagervej 101, 9560 Hadsund

Klik her for rutevejledning

CVR: 33788673

Kontaktoplysninger

Telefon: 72 19 00 49

E-mail: sekretariat@mfgk.dk

Læs vores cookiedeklaration​

Åbningstider

Åbningstider Restaurant:
​Åben efter aftale

ring til sekretariatet 41 21 27 21

Åbningstider for golf:

Alle dage: 07.00-18.00